Järvien suojelu ja kunnostus

Järven ongelmat:
Rehevöityminen (vesistöjemme yleisin ongelma)
Umpeenkasvu
Mataluus
Happamoituminen (pH:n lasku)
Piste- ja hajakuormitus

Järvikunnostuksen vaiheet:
Järvien kunnostus aloitetaan suunnittelemalla.
Nämä sivut kannattaa käydä katsomassa suunnitteluvaiheessa:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=603&lan=fi

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4597&lan=fi

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3416&lan=fi

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3417&lan=fi

ulpukka

Kunnostusmenetelmät:
Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
Hapetus
Ravinteita saostavat kemialliset käsittelyt
Ravintoketjukunnostus
Ruoppaus
Vedenpinnan nosto
Vesikasvillisuuden niitto

Lähteenä on tässä käytetty Valtion ympäristöhallinnon www-sivuja, joihin kannattaa tutustua muutenkin lähemmin: http://www.ymparisto.fi/